Poradnik dobrego wnioskodawcy o dotacje unijne

Portal Nie Łykaj Jak Pelikan startuje z Poradnikiem dobrego wnioskodawcy dla firm/osób, które przymierzają się do wnioskowania o dotacje unijne!

W ramach naszej akcji Nie Łykaj Jak Pelikan startujemy z Poradnikiem dla firm/osób, które przymierzają się do wnioskowania o dotacje unijne. Jesteśmy przekonani, że przygotowane przez Pelikana zagadnienia wyjaśnią wiele wątpliwości i pozwolą na podjęcie odpowiedniej decyzji w ubieganiu się o dotacje unijne. Nasza wcześniejsza akcja edukacja w zakresie ochrony praw konsumentów przyniosła wymierne efekty(powstał między innymi Raport Pelikana http://serwer1486332.home.pl/pelikan ) w związku z tym postanowiliśmy ją dalej kontynuować – tym razem w sferze dotacji oraz pożyczek unijnych.

Mamy nadzieję, że dzięki naszej akcji jak najmniej z Was zostanie przysłowiowym Pelikanem!

 

WNIOSKODAWCA –  w każdym naborze wniosków unijnych jest zamknięty katalog Wnioskodawców, którzy mogą starać się o dofinansowanie. Przed przystąpieniem do kompletowania niezbędnych dokumentów i podjęcia decyzji o staraniu się o środku unijne, należy sprawdzić czy w danym konkursie możemy w ogóle wnioskować!

 

WYDATKI KWALIFIKOWALNE – każdy Wnioskodawca powinien pamiętać, że nie wszystkie wydatki, które chcemy sfinansować mogą się kwalifikować do dofinansowania. W ramach każdego naboru wniosków w dokumentacji konkursowej odnajdziemy zamknięty katalog wydatków kwalifikowanych(np. zakup środków trwałych, zakup robót budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych), w który musimy się wpisać, żeby uzyskać doatcję

 

ODPOWIEDNIA FIRMA DORADCZA – Wnioskodawca wybierając firmę doradczą powinien kierować się nie tylko ceną, ale również doświadczeniem i sukcesami firmy doradczej. Dzięki temu zwiększa swoje szanse na uzyskanie funduszy unijnych. Jak to sprawdzić ? Poprosić o przesłanie listy referencyjnej od klientów którzy uzyskali już dofinansowanie!

 

WKŁAD WŁASNY – dotacja pokrywa jedynie w części planowane wydatki inwestycyjne. Pozostałą część musimy sfinansować sami. Należy również sprawdzić czy w ramach danego naboru wniosków możemy ubiegać się o zaliczkę na poczet przyszłych wydatków, refundacje częściowe czy występuje tylko refundacja(zwrot środków na podstawie zapłaconych faktur) końcowa po zrealizowaniu projektu z własnych środków. Przy refundacji końcowej musimy mieć zagwarantowane środki finansowe na 100% wydatków inwestycyjnych już na samym starcie projektu.

 

STABILNA SYTUACJA FINANSOWA –  przystępując do aplikowania o fundusze unijne powinniśmy zweryfikować swoją sytuację finansową, czy pozwala nam „udźwignąć” realizację planowanego projektu. Na etapie oceny ekonomiczno-finansowej wniosku unijnego eksperci weryfikują sytuację Wnioskodawcy pod kątem możliwości realizacji projektu jak i utrzymania jego rezultatów w okresie jego trwałości – okres trwałości to zwykle czas od 3 do 5 lat po zakończeniu inwestycji. Firma która nie posiada środków własnych, nie posiada zdolności kredytowej lub wykazuje stratę finansową(w skrócie mówić nie płaci podatków do fiskusa) nie ma z reguły szans na uzyskanie dofinansowania!

 

RZETELNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTU – należy dokładnie przemyśleć planowaną inwestycję – co chcemy zakupić, kiedy dokonamy poszczególnych zakupów oraz dokładnie oszacować koszty projektu, przemyśleć założone wskaźniki, np. ile zatrudnimy osób lub ile wprowadzimy nowych usług na rynek. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie i uzyskaniu dotacji będą bardzo ograniczone możliwości zmiany przyjętych przez nas założeń, dlatego musimy być pewni tego o co wnioskujemy!

 

DOKUMENTACJA I POZWOLENIA – zastanawiając się nad planami inwestycyjnymi nie możemy zapomnieć o skompletowaniu dokumentacji warunkującej prawidłową realizację projektu np. dokumentacja budowlana, pozwolenia i decyzje środowiskowe itp. Oczywiście zakres dokumentacji należy dostosować do charakteru inwestycji.

 

REGIONALNE SPECJALIZACJE – nową perspektywę unijną 2014 – 2020 można śmiało określić mianem perspektywy specjalizacji. Przedsiębiorcy, którzy chcą aplikować o środki unijne powinni sprawdzić czy ich branża znajduje się regionalnych specjalizacjach dla danego województwa. Takie zapisy znajdziemy w Regionalnych Strategiach Innowacyjności lub założeniach do regionalnych specjalizacji, które są publikowane przez Urzędy Marszałkowskie. Wspierane branże mogą być dodatkowo punktowane na etapie aplikowania o środki unijne.

 

BADANIA I ROZWÓJ – w ramach perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020 duży nacisk został położony przez urzędników na badania i rozwój. Szczególnie widoczne jest to w ilości planowanych priorytetów inwestycyjnych w Programach Operacyjnych, gdzie znajdziemy odniesienie do działań z zakresu Badań i Rozwoju w danym województwie.

 

CIERPLIWOŚĆ – ubieganie się o fundusze unijne jest czasochłonne, składa się na to czas przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, złożenie i weryfikacja wniosku, korekty i uzupełnienia do dokumentacji, skompletowanie suplementów do umowy o dofinansowanie i finalnie podpisanie umowy o dofinansowanie. Taki proces może trwać od 4-6 miesięcy od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

PREFERENCYJNE POŻYCZKI UE – w ramach perspektywy unijnej 2014 – 2020 zostały wydzielone działania w ramach programów regionalnych i krajowych, które obejmują pomoc w formie preferencyjnych pożyczek. Są one korzystniejsze niż dostępne komercyjne formy zobowiązań oferowanych przez banki.

ROZLICZENIE PROJEKTU UE – po podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobligowany do rozliczenia projektu unijnego zgodnie z jej zapisami. Rozliczenie projektu obejmuje m.in.  sporządzanie wniosków o płatność, odpowiednie opisanie dokumentów finansowo-księgowych, realizacje zakresu rzeczowego określonego we wniosku. Rozliczenie projektu unijnego kończy się zazwyczaj złożeniem wniosku końcowego i przeprowadzeniem kontroli przez Urząd wdrażający dany program unijny.

REFUNDACJA – wypłacana jest Beneficjentowi po opłaceniu faktury(wydatków kwalifikowanych określonych we wniosku o dofinansowanie) w ramach realizowanego projektu ze swoich środków.

ZALICZKA UNIJNA – stanowi element prefinansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Co do zasady wypłacana jest gdy została podpisana umowa o dofinansowanie i Beneficjent posiada zamówienie lub umowę z wykonawcą rozpoczynający projekt.

KONTROLA PROJEKTU – kontrola stanowi w większości przypadków element nieunikniony w  projekcie unijnym. Jest ona przeprowadzana przez instytucję wdrażającą dany program unijny, np. w przypadku funduszy regionalnych kontrolę przeprowadza Urząd Marszałkowski danego województwa lub wyznaczona przez Urząd Instytucja Pośrednicząca. Poza kontrolą instytucji wdrażającej projekt unijny może zostać skontrolowany przez inne instytucje publiczne np. Urząd Skarbowy.

OKRES TRWAŁOŚCI – rozpoczyna się wraz z zakończeniem realizacji projektu i trwa od 3 do 5 lat. Beneficjent w tym okresie musi utrzymać wskaźniki produktu oraz rezultatu określone we wniosku o dofinansowanie np. zatrudnieni pracownicy, wprowadzone nowe produkty.

PRACE BUDOWLANE – w ramach wydatków kwalifikowalnych można zrealizować prace budowlane np. związane z budową nowego obiektu. Wydatki na ten cel podlegają limitom i każdorazowo należy sprawdzić w dokumentacji konkursowej do jakiej wysokości wydatków kwalifikowalnych Beneficjent może zrealizować prace budowlane.

INNOWACJA PRODUKTOWA – oznacza wprowadzenie na rynek przez dane  przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;

INNOWACJA PROCESOWA – oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;

INNOWACJA MARKETINGOWA – oznacza zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa;

INNOWACJA ORGANIZACYJNA – polega na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych

SPECJALNE STREFY WŁĄCZENIA – województwa charakteryzują się niejednorodnym poziomem rozwoju społeczno – gospodarczego. Obszary usytuowane wokół aglomeracji miejskich cechuje wyższy poziom rozwoju, a jednocześnie obok nich występują obszary problemowe o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju społeczno – gospodarczego i to właśnie one stanowią Specjalne Strefy Włączenia.

INSTRUMENTY ZWROTNE – są to różne preferencyjne formy wsparcia przedsiębiorców dofinansowane ze środków unijnych takie jak: pożyczki, poręczenia czy gwarancje. Są one udzielane na preferencyjnych warunkach finansowych, na przykład z niższą stopą procentową czy mają preferencyjne zabezpieczenia. Pozwalają one na wielokrotny obrót pieniędzmi w odróżnieniu od dotacji, które wydaje się raz, a tym samym więcej firm może z nich skorzystać.

KOMERCJALIZACJA REZULTATÓW PRAC B+R – transfer wyników badań w celu wdrożenia do praktyki gospodarczej np. poprzez: sprzedaż wyników prac B+R, udzielenie licencji lub wniesienie ich aportem do spółki. Aby proces komercjalizacji przebiegał prawidłowo powinni w nim  aktywnie uczestniczyć zarówno naukowcy prowadzący badania i posiadający prawa autorskie do osiąganych wyników jak i przedsiębiorstwa, które mogłyby te wyniki przełożyć na sukces rynkowy, a więc dokonać ich komercjalizacji.

PATENT – jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazek – bez względu na dziedzinę techniki – który jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. Ochrona wynalazku wymaga ujawnienia wszystkich związanych z nim informacji technicznych, które są powszechnie dostępne i dają możliwość odtworzenia wynalazku każdej osobie posiadającej odpowiednią wiedzę techniczną. Patent stanowi gwarancję dla uprawnionego, że pomimo publicznego ujawnienia wynalazku, nikt nie będzie mógł go używać czy kopiować bez uprzedniej zgody uprawnionego.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W WARSZAWIE – instytucja zarządzająca projektami związanymi z badaniami i rozwojem w różnych dziedzinach gospodarki np. przemysł, lotnictwo, medycyna

URZĄD MARSZAŁKOWSKI – instytucja zarządzająca Regionalnymi Programami Operacyjnymi w zależności od województwa wyróżnia się 16 instytucji

INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU – to podmioty posiadające bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MSP.

ICT – Technologie informacyjne i komunikacyjne (z ang. Information and communication technologies).

POMOC PUBLICZNA – wysokość środków publicznych przeznaczanych na wspieranie inwestycji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w formie: dotacji oraz ulg podatkowych, dokapitalizowania, pożyczek lub kredytów oraz poręczeń lub gwarancji na korzystniejszych warunkach od oferowanych na rynku.

WSKAŹNIK PRODUKTU – mierzalny efekt projektu następujący bezpośrednio po jego zakończeniu np. ilość zakupionych środków trwałych

WSKAŹNIK REZULTATU – mierzalny efekt projektu następujący określony czas po realizacji projektu np. 12 lub 24 miesiące po jego zakończeniu np. wzrost liczby miejsc pracy, osiągnięcia danego poziomu przychodów

 

Komentarze

Cephalexin Metformin Cialis Ojos viagra Cheap Generic Provera Best Website On Sale Shop Keflex Decrease Commander Baclofen

dodany przez: Marvskypsup 05.07.17 04:54

I conceive this website has got some real superb information for everyone. „A kiss, is the physical transgression of the mental connection which has already taken place.” by Tanielle Naus.

http://www.corburterilio.com/

dodany przez: Josh Sirmons 05.12.17 19:39

Whats Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & assist different customers like its helped me. Great job.

http://www.borvestinkral.com/

dodany przez: borvestinkral 05.24.17 07:50

Sildenafil 50mg Tablets To Buy Where To Buy Priligy In Usa Premature Ejaculation

dodany przez: KennPRAW 06.16.17 21:57

Does Zithromax Treat Strep Order Viagra On Line Amoxicillin Info

dodany przez: Kellustycle 06.21.17 00:52

Acheter Du Viagra Ou Cialis Best Levitra Prices Results Months Generic Propecia

dodany przez: Kellustycle 06.26.17 15:07

Zithromax For Sale Uk viagra I Want To Buy Original Viagra

dodany przez: Kellustycle 06.30.17 21:35

Buy Valtrex In Thailand cialis Buy Lasix Usa

dodany przez: Kellustycle 07.03.17 03:49

Revolutional update of SEO/SMM software „XRumer 16.0 + XEvil”:
captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 with all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
See you later 😉

dodany przez: Masharab 07.06.17 07:50

Hydrochlorothiazide Moduretic Tablet From Canada cialis online Viagra Vorzeitiger Samenerguss

dodany przez: Kellustycle 07.09.17 09:58

Cialis Durata viagra Buy Cheap Atomoxetine

dodany przez: ChasChiple 07.10.17 13:46

Prix Public Viagra cialis Cheap Pain Pills Online

dodany przez: Kennsoured 07.10.17 13:48

Возможно немного не по теме, но вопрос действительно меня беспокоит..

Прошу помощи в распространении информации об опасности китайского газового оборудования – http://bit.ly/2npUlV7 Это надо как-то остановить!

dodany przez: AljaevKef 07.10.17 15:23

xnxxxcom full hd xxx xxxx vedo mature in gangbang tube video

dodany przez: dorpornxxxtib 07.10.17 16:02

Замечательно, очень полезная мысль
2gj.ru

dodany przez: Desavom 07.10.17 18:09

Самые оптимальные сведения по

какой брокер лучше

dodany przez: RichardVek 07.10.17 23:27

Здравствуйте! Мое имя Шелестова Надежда. Занимаюсь продажами. Мой опыт работы порядка 7 лет. Я работала с такими клиентами, как Рив Гош, и др.

Сейчас к нам пришло супер-предложение, которое я Вам и хочу рекомендовать.

Это Вкуснейший экзотический фрукт – Мангустин, который стал инновацией в диетологии!

Он содержит ОГРОМНОЕ число необходимых нам веществ, стимулирующих быстрое жиросжигание и снижающих килограммы!

Сироп этого фрукта выведет до десятка кг жира за две недели!
Освободитесь от ожирения и снизьте опасность инфаркта, диабета и гипертонии на 89%.

Вы имеете возможность его купить себе и родным на нашем официальном интернет-ресурсе: http://mangjoo77.mangoosteen.com/

Телефон для связи: 8 (925) 266-49-73

С уважением к Вам Шелестова Надежда.

dodany przez: JasonFouri 07.11.17 07:43

Hi! buy levitra pills good site.

dodany przez: RobertCrimb 07.11.17 18:49

Подключение электричества к частным домам и крупным объектам в Москве.

В процессе строительно-монтажных работ при возведении частного дома, жилого микрорайона или производственного комплекса важнейшим этапом является подключение объекта к системе электроснабжения.

Компания «Центр Энергетических Решений и Инноваций» профессионально и надежно производит присоединение к электросетям под ключ зданий и сооружений, например энергетическая компания включая разработку техусловий, проектирование электрики и проведение электромонтажных работ в кратчайшие сроки.

Процесс подключения домов, крупных промышленных предприятий, а также торговых комплексов к системам энергоснабжения включает в себя множество аспектов, в число которых обычно входят:

Разработка технического задания;
Получение ТУ;
Проект электроснабжения;
Установка ТП, опор освещения в соответствии с утвержденной схемой;
Подключение и диагностика введенного в эксплуатацию электрооборудования.
Технологическое присоединение к электрическим сетям.

Важно доверить выполнение комплекса работ по подключению объекта к системе электроснабжения исключительно надежной и авторитетной компании.

dodany przez: Vladimwaf 07.11.17 20:50

Day ago i got some cool info about Omega 3 foods and seems like it very matters now. I’ve got this pinterest picture and it seems like this guy sells this with discount but i have no idea where is link?

dodany przez: Donnalor 07.11.17 21:05

https://kinoi.tv – фильмы

dodany przez: lcelkosoft 07.11.17 21:18

Buy Anabolic Steroids http://steroman.com – online steroids shop.
This is the best place to buy real steroids legally and safe place to buy online steroids.
Anabolic steroids in Thailand
Anabolis in USA
Best Steroids for Australia and Europe
Buy Steroids Online
Where to buy Steroids Online

dodany przez: Robertdem 07.12.17 10:58

Привет всем, делюсь книжкой „50 рецептов самогона”
скачать бесплатно без капч, смс-ок, заморочек, напрямую.
Щёлкни по картинке

http://pro-furshet.ru/wp-content/uploads/2017/03/Morgunov_samogonshcik.jpg

dodany przez: Jamestix 07.12.17 12:34

Hello there! vardenafil excellent internet site.

dodany przez: Robertbag 07.12.17 22:06

Its like you learn my mind! You seem to know so much approximately this, like you wrote the ebook in it or something. I believe that you can do with a few % to pressure the message home a little bit, but other than that, that is wonderful blog. A great read. I’ll certainly be back.Untuk. Kucuk Kzlar Toplu Seks Tube Porno Yetiskin Haloween Ejderha
zeloporn.com
Shop. Clumsy Stripper Donkey Mare Pussy Milf Shauna Sexy Teasing Models

dodany przez: smosvkxofi 07.13.17 01:37

Скачай книгу и заработай биткоины. Щелкни по картинке
http://krn.krapovy.ru/images/obloghka.png

dodany przez: Matthewitems 07.13.17 02:02

Now that she’s divorced from Kris and staying her authentic self, we have to wonder if she’s lonely without having any close relationships? Kim Kardashian sex video tape looking here. The star was glowing – no surprise, she does represent a skincare line – with her pared-back make-up, deciding on to highlight her eyes with lashings of kohl and mascara.

dodany przez: Wheews 07.13.17 04:18

Добрый день! Представлюсь – Шелестова Надежда. Работаю менеджером по продажам. Мой опыт работы более 7 лет. Среди моих клиентов ИЛЬ ДЕ БОТЭ и др.

Сегодня к нам пришло супер-предложение, которое я Вам и хочу рекомендовать.

Это Вкуснейший экзотический плод – Мангустин, который стал инновацией в похудении!

В нем содержится РЕКОРДНОЕ количество необходимых нам веществ, способных возбудить активное сжигание жира и минимизирующих килограммы!

Сироп этого фрукта выведет до десятка кг жировых скоплений за 2 недели!
Избавьтесь от лишних килограмм и сведите к минимуму риск инфаркта, диабета и гипертонического криза на 89%.

Вы имеете возможность его приобрести себе и родным у нас на официальном ресурсе: http://mangjoo77.mangoosteen.com/

Контактный номер: 8 (925) 266-49-73

С уважением к Вам Шелестова Надежда.

dodany przez: JasonFouri 07.13.17 15:24

Не знаешь как заработать?
Начни уже прямо сейчас.
Пока ты думаешь, другие зарабатывают – без вложений!
Щелкни по картинке
https://lookatlink.com/LYWK

dodany przez: WilliamBof 07.13.17 19:40

Бюстгальтер-невидимка Fly Bra (Флай бра)
Незаменим для женщин, хотящих выглядеть на 150%
при покупке – подарок
Щёлкни по картинке. Удачи, милым красавицам

http://img.apishops.org/150~-~0~16777215~1~-~-~-~0/3/2517/2517068/22708250.jpg

dodany przez: SamuelPhott 07.13.17 23:38

Zithromax Cat buy viagra online Citrato De Sildenafila 50mg

dodany przez: Kellustycle 07.15.17 06:29

Gambling Casino Online https://goo.gl/eYvCQz

dodany przez: Nakpretin 07.15.17 08:03

Dosage For Amoxicillin 400 5ml viagra Vendita Viagra Internet

dodany przez: ChasChiple 07.16.17 01:28

Propecia Espana Receta Medica buy viagra Amoxicillin Order From Canada

dodany przez: Kennsoured 07.16.17 08:51

I just want to tell you that I am very new to blogging and site-building and honestly savored your web site. Likely I’m likely to bookmark your blog post . You absolutely come with terrific writings. Appreciate it for revealing your web page.

dodany przez: look at this site 07.16.17 15:59

Сам только, что нарвался, никогда незарабатывал так. (не беспокойтесь – всё законно)
Сделал, как рекомендовали, спешу поделиться.
Не буду рассказывать сказки о том, что нужно зарегестрировать кошелёк, потом нажать на кнопку, потом снимать деньги… 😉
Сам, по – первости, просидел 2 вечера. Не думал даже, что получится что то.
Однако – вот Вам результат.
http://krn.krapovy.ru/images/money.png

dodany przez: LarryShunc 07.17.17 02:46

tubepornbonus; tiava; mylovedtube;
http://similarpornsites.net/
shemaleplus; sexbot; gonzoxxxmovies; tubepleasure;
auntmia; xgaytube; dtvideo; tubexclips;

dodany przez: smoausxxfi 07.18.17 04:00

Привет, друзья.
предлагаю вступить в проект с вложение всего 7 рублей.
Также есть проект с вложением всего 100 рублей.
Проекты новые. Можно вступать в оба. Перспективные.
Выплаты – прямые, без накоплений, задержек и прочего.
Подробности – на сайте. Так же на сайте есть обратная связь с куратором.
Перейти на сайте – щёлкнув по картинке.
Если что то будет непонятно, пишите на сайте в разделе „общение и вопросы”

http://sozvopros.ru/images/847378_l.jpg

dodany przez: Lloydbeaky 07.18.17 21:54

Регистрация https://goo.gl/db6Lry

Выбирайте игровые автоматы Joycasino на сайте, который работает в режиме онлайн круглосуточно, и тогда ваша игра принесет вам удовольствие, массу позитивных эмоций и хороший выигрыш. Играть можно в двух режимах: один предполагает бесплатное тестирование игры, а второй вариант заключается уже в запуске полноценной игры на деньги. Демо-версия удобна тем, что если вы новичок или никогда раньше не сталкивались с подобной игрой, то вы можете испытать ее, попробовать свои возможности и потом решить, насколько она вам подходит.

dodany przez: EugeseCok 07.20.17 13:56

Yesterday i got some shocking info about Omega 3 foods and seems like it very matters now. I’ve found this omega 3 site buy i have no idea is it really good stuff or not? And i don’t see any buy option here, actually.

dodany przez: Donnaquima 07.20.17 15:27

Revolutional update of SEO/SMM package „XRumer 16.0 + XEvil”:
captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
Good luck 😉

XRumer201707

dodany przez: MarthaFeelm 07.20.17 17:41

saco gestacional irregular sin embrion mataisa45-misoprostol tolperisone hydrochloride tablets 150 mg

dodany przez: Anetahamiu 07.20.17 22:21

Where To Buy Pyridium Medication Cod Only Store generic cialis Miglior Viagra Senza Ricetta

dodany przez: ChasChiple 07.21.17 04:29

Amoxil Etre cialis Will Cephalexin Help Pneumonia

dodany przez: Kennsoured 07.21.17 07:20

MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks and Digital Signage, and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks and Digital Signage. MetroClick, 121 Varick St, #301, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

http://www.shortmyurls.com/metroclick-comment-jul

dodany przez: MetrOclick.com( 07.21.17 08:25

I like this post, enjoyed this one thankyou for posting .

dodany przez: Health and Fitness 07.21.17 11:40

great points altogether, you simply won a new reader. What would you recommend in regards to your post that you simply made a few days in the past? Any certain?

dodany przez: Health and Fitness 07.21.17 11:43

Thank you for sharing superb informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you¡¦ve on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a great website.

dodany przez: Health and Fitness 07.21.17 14:17

I’ve read some good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you place to create any such excellent informative web site.

dodany przez: Health and Fitness 07.21.17 14:39

Hiya here, just started to be mindful of your web page through Yahoo and bing, and found that it’s pretty good. I will take pleasure in should you decide continue this informative article.

http://www.samedaybusinesscards.info

dodany przez: click site 07.21.17 15:58

Some truly nice and useful information on this website, as well I conceive the style holds excellent features.

dodany przez: Health and Fitness 07.21.17 16:48

I¡¦m now not sure where you are getting your info, however great topic. I needs to spend a while finding out more or understanding more. Thanks for great info I used to be on the lookout for this info for my mission.

dodany przez: Auto Care and Service 07.21.17 17:47

I amI’m extremelyreally impressed with your writing skills and alsoas well as with the layout on your blogweblog. Is this a paid theme or did you customizemodify it yourself? Either wayAnyway keep up the niceexcellent quality writing, it’sit is rare to see a nicegreat blog like this one these daysnowadaystoday.

https://www.eventbrite.com/o/kenley-garcia-14015542812

dodany przez: Wally Overstreet 07.21.17 18:43

What theme is this? Love it!

https://www.mql5.com/en/blogs/post/641535

dodany przez: Forexflex ea 07.21.17 19:39

I think you have mentioned some very interesting points , appreciate it for the post.

dodany przez: Auto Care and Service 07.21.17 22:05

Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too great. I really like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is really a great site.

dodany przez: Auto Care and Service 07.22.17 02:43

It really is perfect occasion to have some plans for the future. I’ve digested this post and if I can, I desire to suggest to you you handful of intriguing tips and advice.

http://industrialembeddedstuff.top

dodany przez: YOURURL.com 07.22.17 04:21

I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I’ll try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

dodany przez: Blog Comment 07.22.17 15:32

Hi!
Register on the best cryptocurrency exchange!
The best rate of exchange, real income, free Bitcoin!
http://bit.ly/2tyU88H

dodany przez: Gilbertstity 07.22.17 15:47

One more thing. In my opinion that there are lots of travel insurance websites of reputable companies that let you enter your trip details and get you the quotes. You can also purchase this international travel insurance policy online by using your current credit card. All you have to do is usually to enter the travel information and you can see the plans side-by-side. You only need to find the plan that suits your finances and needs and use your credit card to buy the item. Travel insurance on the internet is a good way to take a look for a reliable company to get international travel insurance. Thanks for giving your ideas.

http://www.atlasobscura.com/users/lorettateq56

dodany przez: Vina Tsuji 07.22.17 22:00

hey there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this web site, as I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon..

dodany przez: Free Songs 07.23.17 04:30

I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website 🙂

dodany przez: Health Department 07.23.17 09:14

Howdy very cool web site!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally¡KI am happy to seek out so many useful information here within the post, we want develop extra techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .

dodany przez: Fitness 07.23.17 12:58

all stds and stis misoprostol over the counter chinese market near me

dodany przez: Azehabanie 07.23.17 14:00

Как нужно ухаживать за стеклопакетами

Пластмассовые окошки стали одним из самых лучших новшеств в строительстве за минувшие 4 десятка лет. Сейчас они используются фактически повсюду: начиная от банальных загородных домов в деревне, заканчивая многоэтажными постройками в метрополе.

У пластика есть куча плюсов перед другими материалами, что применяются для сборки оконных рам, например природного дерева: он служит много десятков лет, не изменяя своих изначальных качеств.

Вместе с тем, современные окна сделаны не только из пластмассы, и поэтому за ними надо правильно ухаживать, если вы желаете чтобы стеклопакет простоял указанный производителем срок.

О грамотном уходе за ПВХ окнами вскользь упоминалось в публикации ульяновские двери

dodany przez: Kirelzhuche 07.23.17 14:19

Как правильно ухаживать за поливинилхлоридными окнами

Поливинилхлоридные окошки стали одним из самых лучших нововведений в строительной отрасли за последние полтора десятка лет. Сегодня они применяются фактически везде: начиная от обычных загородных домов в деревнях, завершая многоэтажными офисами в метрополе.

У пластика есть куча достоинств перед иными материалами, применяющимися для изготовления оконных рам, например натуральной древесины: он служит примерно шесть десятилетий, не меняя своих превосходных свойств.

Вместе с тем, подобного рода окна сделаны не только из пластика, и потому за ними нужно регулярно ухаживать, если вы хотите чтобы стеклопакет выстоял указанный производителем период.

О рациональном уходе за ПВХ окнами вскользь упоминалось в материале Шторы на люверсах

dodany przez: Kirelzhuche 07.23.17 17:17

Новый сайт с лучшими предложениями: эскорты ярославля Скидки постоянным посетителям.

dodany przez: MariaIdone 07.23.17 21:02

Apcalis Tablets Online viagra online prescription Amoxicillin Vs Doxycycline

dodany przez: Kellustycle 07.24.17 01:52

как установить игру недфорспид на андроид
играть бесплатно онлайн nfs
скачать игру недфорспид мост вантед 3 бесплатно 2014
машины из игры nfs hot pursuit 2
саундтрек к игре нид фор спид мост вантед 2
http://nedforspid.moy.su/index/skachat_igru_nedforspid_3/
играть need for speed
игры на псп need for speed carbon own the city
все версии игры nfs most wanted
описание игры nfs shift
лучшая игра need for speed

dodany przez: недфорспид играть 07.24.17 06:23

Лучшие способы реставрации старых ванн, доступные обитателям Украины

Самым практичным способом реставрации ванн является реставрация с помощью белого акрила, который медленно сливается по стенке ванной и формирует новую, идеально гладкую эмаль.

Из всех сортов пластика, что применяются в течение такого рода реставрации, лучше всех себя показывает Plastall: он невероятно крепко держится на внутренних стенках металлической ванной, окончательно затвердевает за сутки и служит до четырех десятков лет.

Учитывая популярность этого материала, его многие пытаются подделать, в том числе недобросовестные рабочие. Дабы не нарваться на плохую подделку и работать с максимально опытными специалистами — заходите на наш сайт https://plastall.com.ua/portfolio/drogobych.html у нас вы можете купить все материалы или заказать работу под ключ

dodany przez: ArtevaKip 07.24.17 16:14

При упоминании о натуральном камне у каждого пред глазами возникают определения роскоши и красоты. Больше всего под эти эпитеты подходит в мрамор. Солидный внешний вид в сочетании с отличными физико-техническими свойствами делает изделия из мрамора чрезвычайно популярными в вопросах обустройства интерьера.
Конечно, пользоваться мрамором следует аккуратно. Далеко не каждый стиль интерьера располагает к установке столь ярких элементов. Больше всего изделия из мрамора используются в классическом стиле и все что из него вытекает .
Но на ряду с этим, изделия из мрамора смогут подойти и для другого любого стиля вплоть до ультра современного. Ведь данные стили не акцентируют внимание на визуальной роскоши, поэтому в данном случае подбирать изделия и размещать их следует крайне осторожно.
Остановимся на самых популярных способах использования мрамора в интерьере (не касаясь отделки стен, полов или лестниц):
1. Столешницы.
Столешницы выполненные из мрамора это в первую очередь долгий срок службы и полная санитарная безопасность (запахи и т.д.).
2. Ванны.
Ванна из мрамора, это безусловно элемент роскоши и далеко не каждому такое изделие по карману, но не смотря на это, ванны из мрамора набирают все большую популярность.
3. Подоконники.
Подоконники выполненные из мрамора очень четко подчеркнут авторитеность какой нибудь компании или ее головного офиса, также их очень часто используют при интерьировании театров музеев и прочих объектов общего и культурного пользования.
Естественно, все указанные элементы отличаются фантастическим внешним видом, который украсит даже самый выдающийся интерьер.
Такие элементы устанавливаются в определенных местах помещения, чтобы заполнить пространство или обеспечить единство стиля. мрамор оникс в москве

dodany przez: MichaelBoins 07.24.17 18:47

warfarin and dental treatment misoprostol online medicine list with price

dodany przez: Abotesomui 07.24.17 21:58

Wow, this articlepostpiece of writingparagraph is nicepleasantgoodfastidious, my sisteryounger sister is analyzing suchthesethese kinds of things, sothustherefore I am going to tellinformlet knowconvey her.

https://creativemarket.com/AllFanBox

dodany przez: Melanie Toren 07.25.17 00:41

you’re in point of fact a good webmaster. The web site loading velocity is amazing. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve performed a magnificent process on this topic!

https://www.pinterest.com/pkamlis/best-tv-for-conference-room-in-2017/

dodany przez: Napoleon Lutman 07.25.17 03:10
dodany przez: Bernardgoopy 07.25.17 08:16

adobe acrobat x pro crack osx

http://cellphonetr.com/Yalova/02261185

dodany przez: Jasonkag 07.25.17 14:48

windows 7 admin password hacking tricks

http://cellphonetr.com/Ankara/03135125#

dodany przez: Jasonkag 07.25.17 18:19

Натуральный камень традиционно ассоциируется с роскошью, богатством, а также надежностью и долговечностью. Особенно это относится к мрамору. Сочетание свойств этого камня и его качеств, делают его незаменинмым в области экстерьера.
Но, как в прочем и все остальное, мрамор также требует к себе соотвествующего ухода. Больше всего изделия из мрамора используются в классическом стиле и все что из него вытекает .
Также, мраморные изделия могут отлично вписаться в минималистические стили или хай-тек, но только при очень тщательной проработке их роли. Ведь данные стили не акцентируют внимание на визуальной роскоши, поэтому в данном случае подбирать изделия и размещать их следует крайне осторожно.
Остановимся на самых популярных способах использования мрамора в интерьере (не касаясь отделки стен, полов или лестниц):
1. Столешницы.
Мраморные столешницы – это долговечность, санитарная безопасность и стойкость к различным негативным факторам, характерным для кухни (запахи и т.д.).
2. Ванны.
Мраморная ванна представляет собой апофеоз роскоши. Она, безусловно, является очень специфическим элементом, который, однако получает все более широкое распространение.
3. Подоконники.
Подоконники выполненные из мрамора очень четко подчеркнут авторитеность какой нибудь компании или ее головного офиса, также их очень часто используют при интерьировании театров музеев и прочих объектов общего и культурного пользования.
Естественно, все указанные элементы отличаются фантастическим внешним видом, который украсит даже самый выдающийся интерьер.
При помощи изделий из мрамора очень хорошо получается заполнить пространство и обеспечить сочетание стилей. мрамор цена

dodany przez: MichaelBoins 07.25.17 19:01
dodany przez: Jasonkag 07.25.17 21:47
dodany przez: ForexFlexEA 07.25.17 21:59

Dodaj komentarz

Do góry
Notice: Undefined index: style in /wp-content/themes/FolioGridPro/libs/functions/functions.theme-functions.php on line 305

Notice: Undefined index: style in /wp-content/themes/FolioGridPro/libs/functions/functions.theme-functions.php on line 312