Poradnik dobrego wnioskodawcy o dotacje unijne

Portal Nie Łykaj Jak Pelikan startuje z Poradnikiem dobrego wnioskodawcy dla firm/osób, które przymierzają się do wnioskowania o dotacje unijne!

W ramach naszej akcji Nie Łykaj Jak Pelikan startujemy z Poradnikiem dla firm/osób, które przymierzają się do wnioskowania o dotacje unijne. Jesteśmy przekonani, że przygotowane przez Pelikana zagadnienia wyjaśnią wiele wątpliwości i pozwolą na podjęcie odpowiedniej decyzji w ubieganiu się o dotacje unijne. Nasza wcześniejsza akcja edukacja w zakresie ochrony praw konsumentów przyniosła wymierne efekty(powstał między innymi Raport Pelikana http://serwer1486332.home.pl/pelikan ) w związku z tym postanowiliśmy ją dalej kontynuować – tym razem w sferze dotacji oraz pożyczek unijnych.

Mamy nadzieję, że dzięki naszej akcji jak najmniej z Was zostanie przysłowiowym Pelikanem!

 

WNIOSKODAWCA –  w każdym naborze wniosków unijnych jest zamknięty katalog Wnioskodawców, którzy mogą starać się o dofinansowanie. Przed przystąpieniem do kompletowania niezbędnych dokumentów i podjęcia decyzji o staraniu się o środku unijne, należy sprawdzić czy w danym konkursie możemy w ogóle wnioskować!

 

WYDATKI KWALIFIKOWALNE – każdy Wnioskodawca powinien pamiętać, że nie wszystkie wydatki, które chcemy sfinansować mogą się kwalifikować do dofinansowania. W ramach każdego naboru wniosków w dokumentacji konkursowej odnajdziemy zamknięty katalog wydatków kwalifikowanych(np. zakup środków trwałych, zakup robót budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych), w który musimy się wpisać, żeby uzyskać doatcję

 

ODPOWIEDNIA FIRMA DORADCZA – Wnioskodawca wybierając firmę doradczą powinien kierować się nie tylko ceną, ale również doświadczeniem i sukcesami firmy doradczej. Dzięki temu zwiększa swoje szanse na uzyskanie funduszy unijnych. Jak to sprawdzić ? Poprosić o przesłanie listy referencyjnej od klientów którzy uzyskali już dofinansowanie!

 

WKŁAD WŁASNY – dotacja pokrywa jedynie w części planowane wydatki inwestycyjne. Pozostałą część musimy sfinansować sami. Należy również sprawdzić czy w ramach danego naboru wniosków możemy ubiegać się o zaliczkę na poczet przyszłych wydatków, refundacje częściowe czy występuje tylko refundacja(zwrot środków na podstawie zapłaconych faktur) końcowa po zrealizowaniu projektu z własnych środków. Przy refundacji końcowej musimy mieć zagwarantowane środki finansowe na 100% wydatków inwestycyjnych już na samym starcie projektu.

 

STABILNA SYTUACJA FINANSOWA –  przystępując do aplikowania o fundusze unijne powinniśmy zweryfikować swoją sytuację finansową, czy pozwala nam „udźwignąć” realizację planowanego projektu. Na etapie oceny ekonomiczno-finansowej wniosku unijnego eksperci weryfikują sytuację Wnioskodawcy pod kątem możliwości realizacji projektu jak i utrzymania jego rezultatów w okresie jego trwałości – okres trwałości to zwykle czas od 3 do 5 lat po zakończeniu inwestycji. Firma która nie posiada środków własnych, nie posiada zdolności kredytowej lub wykazuje stratę finansową(w skrócie mówić nie płaci podatków do fiskusa) nie ma z reguły szans na uzyskanie dofinansowania!

 

RZETELNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTU – należy dokładnie przemyśleć planowaną inwestycję – co chcemy zakupić, kiedy dokonamy poszczególnych zakupów oraz dokładnie oszacować koszty projektu, przemyśleć założone wskaźniki, np. ile zatrudnimy osób lub ile wprowadzimy nowych usług na rynek. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie i uzyskaniu dotacji będą bardzo ograniczone możliwości zmiany przyjętych przez nas założeń, dlatego musimy być pewni tego o co wnioskujemy!

 

DOKUMENTACJA I POZWOLENIA – zastanawiając się nad planami inwestycyjnymi nie możemy zapomnieć o skompletowaniu dokumentacji warunkującej prawidłową realizację projektu np. dokumentacja budowlana, pozwolenia i decyzje środowiskowe itp. Oczywiście zakres dokumentacji należy dostosować do charakteru inwestycji.

 

REGIONALNE SPECJALIZACJE – nową perspektywę unijną 2014 – 2020 można śmiało określić mianem perspektywy specjalizacji. Przedsiębiorcy, którzy chcą aplikować o środki unijne powinni sprawdzić czy ich branża znajduje się regionalnych specjalizacjach dla danego województwa. Takie zapisy znajdziemy w Regionalnych Strategiach Innowacyjności lub założeniach do regionalnych specjalizacji, które są publikowane przez Urzędy Marszałkowskie. Wspierane branże mogą być dodatkowo punktowane na etapie aplikowania o środki unijne.

 

BADANIA I ROZWÓJ – w ramach perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020 duży nacisk został położony przez urzędników na badania i rozwój. Szczególnie widoczne jest to w ilości planowanych priorytetów inwestycyjnych w Programach Operacyjnych, gdzie znajdziemy odniesienie do działań z zakresu Badań i Rozwoju w danym województwie.

 

CIERPLIWOŚĆ – ubieganie się o fundusze unijne jest czasochłonne, składa się na to czas przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, złożenie i weryfikacja wniosku, korekty i uzupełnienia do dokumentacji, skompletowanie suplementów do umowy o dofinansowanie i finalnie podpisanie umowy o dofinansowanie. Taki proces może trwać od 4-6 miesięcy od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

PREFERENCYJNE POŻYCZKI UE – w ramach perspektywy unijnej 2014 – 2020 zostały wydzielone działania w ramach programów regionalnych i krajowych, które obejmują pomoc w formie preferencyjnych pożyczek. Są one korzystniejsze niż dostępne komercyjne formy zobowiązań oferowanych przez banki.

ROZLICZENIE PROJEKTU UE – po podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobligowany do rozliczenia projektu unijnego zgodnie z jej zapisami. Rozliczenie projektu obejmuje m.in.  sporządzanie wniosków o płatność, odpowiednie opisanie dokumentów finansowo-księgowych, realizacje zakresu rzeczowego określonego we wniosku. Rozliczenie projektu unijnego kończy się zazwyczaj złożeniem wniosku końcowego i przeprowadzeniem kontroli przez Urząd wdrażający dany program unijny.

REFUNDACJA – wypłacana jest Beneficjentowi po opłaceniu faktury(wydatków kwalifikowanych określonych we wniosku o dofinansowanie) w ramach realizowanego projektu ze swoich środków.

ZALICZKA UNIJNA – stanowi element prefinansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Co do zasady wypłacana jest gdy została podpisana umowa o dofinansowanie i Beneficjent posiada zamówienie lub umowę z wykonawcą rozpoczynający projekt.

KONTROLA PROJEKTU – kontrola stanowi w większości przypadków element nieunikniony w  projekcie unijnym. Jest ona przeprowadzana przez instytucję wdrażającą dany program unijny, np. w przypadku funduszy regionalnych kontrolę przeprowadza Urząd Marszałkowski danego województwa lub wyznaczona przez Urząd Instytucja Pośrednicząca. Poza kontrolą instytucji wdrażającej projekt unijny może zostać skontrolowany przez inne instytucje publiczne np. Urząd Skarbowy.

OKRES TRWAŁOŚCI – rozpoczyna się wraz z zakończeniem realizacji projektu i trwa od 3 do 5 lat. Beneficjent w tym okresie musi utrzymać wskaźniki produktu oraz rezultatu określone we wniosku o dofinansowanie np. zatrudnieni pracownicy, wprowadzone nowe produkty.

PRACE BUDOWLANE – w ramach wydatków kwalifikowalnych można zrealizować prace budowlane np. związane z budową nowego obiektu. Wydatki na ten cel podlegają limitom i każdorazowo należy sprawdzić w dokumentacji konkursowej do jakiej wysokości wydatków kwalifikowalnych Beneficjent może zrealizować prace budowlane.

INNOWACJA PRODUKTOWA – oznacza wprowadzenie na rynek przez dane  przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;

INNOWACJA PROCESOWA – oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;

INNOWACJA MARKETINGOWA – oznacza zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa;

INNOWACJA ORGANIZACYJNA – polega na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych

SPECJALNE STREFY WŁĄCZENIA – województwa charakteryzują się niejednorodnym poziomem rozwoju społeczno – gospodarczego. Obszary usytuowane wokół aglomeracji miejskich cechuje wyższy poziom rozwoju, a jednocześnie obok nich występują obszary problemowe o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju społeczno – gospodarczego i to właśnie one stanowią Specjalne Strefy Włączenia.

INSTRUMENTY ZWROTNE – są to różne preferencyjne formy wsparcia przedsiębiorców dofinansowane ze środków unijnych takie jak: pożyczki, poręczenia czy gwarancje. Są one udzielane na preferencyjnych warunkach finansowych, na przykład z niższą stopą procentową czy mają preferencyjne zabezpieczenia. Pozwalają one na wielokrotny obrót pieniędzmi w odróżnieniu od dotacji, które wydaje się raz, a tym samym więcej firm może z nich skorzystać.

KOMERCJALIZACJA REZULTATÓW PRAC B+R – transfer wyników badań w celu wdrożenia do praktyki gospodarczej np. poprzez: sprzedaż wyników prac B+R, udzielenie licencji lub wniesienie ich aportem do spółki. Aby proces komercjalizacji przebiegał prawidłowo powinni w nim  aktywnie uczestniczyć zarówno naukowcy prowadzący badania i posiadający prawa autorskie do osiąganych wyników jak i przedsiębiorstwa, które mogłyby te wyniki przełożyć na sukces rynkowy, a więc dokonać ich komercjalizacji.

PATENT – jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazek – bez względu na dziedzinę techniki – który jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. Ochrona wynalazku wymaga ujawnienia wszystkich związanych z nim informacji technicznych, które są powszechnie dostępne i dają możliwość odtworzenia wynalazku każdej osobie posiadającej odpowiednią wiedzę techniczną. Patent stanowi gwarancję dla uprawnionego, że pomimo publicznego ujawnienia wynalazku, nikt nie będzie mógł go używać czy kopiować bez uprzedniej zgody uprawnionego.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W WARSZAWIE – instytucja zarządzająca projektami związanymi z badaniami i rozwojem w różnych dziedzinach gospodarki np. przemysł, lotnictwo, medycyna

URZĄD MARSZAŁKOWSKI – instytucja zarządzająca Regionalnymi Programami Operacyjnymi w zależności od województwa wyróżnia się 16 instytucji

INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU – to podmioty posiadające bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MSP.

ICT – Technologie informacyjne i komunikacyjne (z ang. Information and communication technologies).

POMOC PUBLICZNA – wysokość środków publicznych przeznaczanych na wspieranie inwestycji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w formie: dotacji oraz ulg podatkowych, dokapitalizowania, pożyczek lub kredytów oraz poręczeń lub gwarancji na korzystniejszych warunkach od oferowanych na rynku.

WSKAŹNIK PRODUKTU – mierzalny efekt projektu następujący bezpośrednio po jego zakończeniu np. ilość zakupionych środków trwałych

WSKAŹNIK REZULTATU – mierzalny efekt projektu następujący określony czas po realizacji projektu np. 12 lub 24 miesiące po jego zakończeniu np. wzrost liczby miejsc pracy, osiągnięcia danego poziomu przychodów

 

Komentarze

Cephalexin Metformin Cialis Ojos viagra Cheap Generic Provera Best Website On Sale Shop Keflex Decrease Commander Baclofen

dodany przez: Marvskypsup 05.07.17 04:54

I conceive this website has got some real superb information for everyone. „A kiss, is the physical transgression of the mental connection which has already taken place.” by Tanielle Naus.

http://www.corburterilio.com/

dodany przez: Josh Sirmons 05.12.17 19:39

Whats Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & assist different customers like its helped me. Great job.

http://www.borvestinkral.com/

dodany przez: borvestinkral 05.24.17 07:50

Dodaj komentarz

Do góry
Notice: Undefined index: style in /wp-content/themes/FolioGridPro/libs/functions/functions.theme-functions.php on line 305

Notice: Undefined index: style in /wp-content/themes/FolioGridPro/libs/functions/functions.theme-functions.php on line 312